Privacyverklaring

Privacyverklaring Verenging Maaslandse Ondernemers

Dit is de privacyverklaring van de Vereniging Maaslandse Ondernemers hierna te noemen “VMO” gevestigd te Maasland, gemeente Midden-Delfland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 4034615. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de VMO verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
  1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
  lid wordt van VMO en zich inschrijft voor een door VMO georganiseerd evenement
  1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
  Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, KvK-nummer, IBAN-nummer, datum lidmaatschap
  1.3 Wij kunnen deze gebruiken om (het doel):
  Het lidmaatschap te bewerkstelligen, nieuws(brieven) te verzenden, contact met u op te nemen of te onderhouden en de website te optimaliseren

 2. INFORMATIE, WIJZIGING CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
  2.1 U kunt contact opnemen met de uitvoerend secretaris via info@vmomaasland.nl voor:
  Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken; vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken; correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens; bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de VMO.

 3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
  3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 4. DERDEN
  4.1 Wij verstrekken uw gegevens (of een deel daarvan) aan de volgende derden:
  a) Online Software pakket www.snelstart.nl ten behoeve van facturatie van de contributiebijdrage.
  b) VNO-NCW
  c) Website; deze derde gebruikt de gegevens om automatisch wijzigingen op de website per mail aan de geabonneerden te sturen.

4.2 Wij kunnen foto’s van leden, bezoekers en/of deelnemers aan verenigingsactiviteiten publiceren op onze website en sociale-mediakanalen, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

 1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
  5.1 Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 2. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
  6.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

 3. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
  7.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.