Algemene ledenvergadering 2020

Op dinsdag 19 mei 2020 vond de jaarvergadering plaats. Vanwege de coronamaatregelen kwamen de leden en het bestuur niet fysiek bijeen. Er werd vergaderd via het digitale platform Microsoft Teams. Alvorens ontvingen de leden de jaarstukken en de begroting voor 2021. Penningmeester Michel van der Kraan gaf tijdens de vergadering hier een toelichting op. Eerder meldde het bestuur om de contributie van 2020 te halveren. Leden die zwaar getroffen zijn door de coronamaatregelen konden zich melden bij het bestuur voor een gehele kwijting. De halvering van de contributie heeft invloed op de opbrengsten van 2020. De penningmeester gaf aan dat er sprake is van een "gezonde" intering op het eigen vermogen. De vergadering verleende decharge voor het financieel beleid.
Lianne Boekestijn en Evert Kroes waren aftredend en herkiesbaar. De vergadering stemde in met nog een zittingstermijn.

Voor VMO was het ook even wennen om digitaal te vergaderen. Gelukkig namen leden de moeite om bij de digitale ALV aanwezig te zijn. Voorgaande jaren konden (nieuwe) leden na de ALV pitchen, dat was dit jaar niet mogelijk. Een aantal leden sloten toch informeel af met een digitale borrel vanuit huis.